Έκδοση ή Ανανέωση ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έκδοση ή Ανανέωση ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Βάσει του Π.Δ.51/2012Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται, όταν λήγει η ισχύς δικαιώματος οδήγησης.

Η ανανέωση γίνεται από την Αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, έπειτα από ιατρική εξέταση, κατά την οποία πρέπει να κριθεί ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις υγείας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης κάθε κατηγορίας είναι:

1. Πιστοποιητικά συμβεβλημένων με την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101)

2. 3 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι 2 προσκομίζονται στους ιατρούς, μία σε κάθε γιατρό

3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.

4. Η προς ανανέωση άδεια οδήγησης

5. e-Παράβολο χαρτόσημο των 50 € για την ανανέωση

6. e-Παράβολο χαρτόσημο των 30 € για την εκτύπωση

7. e-Παράβολο χαρτόσημο των 18 € εισφοράς υπέρ τρίτων

8. Φάκελος

9. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

10. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), εφόσον απαιτείται.

Χρόνος ισχύος:

* Δεκαπέντε (15) χρόνια για τα ερασιτεχνικά έως 65 ετών

* Πέντε (5) χρόνια για τα επαγγελματικά έως 65 ετών

* Τρία (3) χρόνια για οδηγούς 65-80 ετών ή λιγότερο εφόσον υπάρχουν περιορισμοί για ιατρικούς λόγους και ηλικίας.